ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบของร่างกาย เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และการปฏิสนธิและการเจริญของมนุษย์ในครรภ์

                   Basic knowledge of human body’s structures and functions; study of body cells, tissues, and system; integumentary system; skeletal system; muscular system; nervous system; circulatory system; respiratory system; digestive system; endocrine system; urinary system; reproductive system; and fertilization and human development