คำอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)

 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ หรือเจตคติหรือประยุกต์ความรู้พื้นฐานการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบและวิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายและสรุปการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การนำเสนอการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย การเลือกและการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน

 คำอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)

Basic knowledge of nursing process, research type, research problem, review literature, research design, research methodology, research instrument, data collection, data analysis, research discussion and conclusion, research proposal, research presentation and report, applying research results for nursing practice based on ethics and human rights